Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży / świadczenia usług przez Marię Kusińską prowadzącego/ą działalność gospodarczą pod firmą Polka na Krecie. 

 

 

§ 1  Dane kontaktowe

 1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie www.polkanakrecie.com.pl i jest prowadzony przez Sprzedawcę
 2. W przypadku reklamacji, odstąpienia od umowy oraz informacji handlowych należy kontaktować się ze Sprzedającym:

numer telefonu: 601876753

adres e-mail: kontakt@polkanakrecie.com.pl

adres do korespondencji pisemnej: ul. Bohaterów 12/16 03-026 Warszawa

 1. Wpłaty dokonywane są na rachunek bankowy Sprzedawcy 06 1020 1042 0000 8302 0448 8615
 2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 3. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00-16:00 w dniach od poniedziałku do piątku.

 

 

§ 2 Definicje

 1. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Polka na Krecie Maria Kusińska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP    5242843029, REGON 368661660.
 3. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 4. Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 6. Konto - konto Kupującego w Sklepie, w ramach którego są gromadzone dane podane przez Klienta dobrowolnie oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 8. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma bądź usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 9. Produkt cyfrowy - jest wszystko, co można pobrać na dysk komputera w formie książki elektronicznej (e-booki), prasy elektronicznej (e-prasa) oraz książki audio (audiobooki). Ustawa o prawach konsumenta definiuje treści cyfrowe jako dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 10. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 11. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.polkanakrecie.com.pl
 12. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupujący a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też, stosowanie do cech Produktu, umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 14. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 15. Usługa -  będące przedmiotem świadczenia usług nabywanych za pośrednictwem sklepu internetowego: dostęp do internetowej platformy edukacyjnej, publikacje elektroniczne, gadżety reklamowe.
 16. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

 

§ 3 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Polka na Krecie, dostępny pod adresem internetowym www.polkanakrecie.com.pl, prowadzony jest przez Marię Kusińską z siedzibą w Warszawie wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o numerze NIP 5242843029, REGON 368661660.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

3. Warunkiem koniecznym dla dokonywania sprzedaży w ramach Sklepu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. 

4. Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.

5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

§ 4 Wymagania techniczne i treści bezprawne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome 30 lub nowsza, Opera 9 lub nowsza, Safari 5 lub nowsza, Internet Explorer 9.0 lub nowsza, Mozilla FireFox 30 lub nowsza.
 2. włączenie w przeglądarce apletów Java, JavaScript, Cookies
 3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
 4. minimalne wymagania odnośnie systemu operacyjnego: Windowsa 95 lub nowszy, Linuks, Mac OS 9.
 1. O funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony Sprzedawca informuje w opisie oferowanego Produktu na stronie sklepu internetowego. 
 2. Kupujący może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego oraz innych klientów.
 3. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez kupujących oraz przez nieuprawnione osoby trzecie. 

 

§ 5 Procedura zakupowa

 1. Zakupu może dokonywać osoba pełnoletnia mająca pełną zdolność do czynności prawnej. 
 2. Kupujący w celu dokonania zakupu nie musi zakładać Konta. Założenie Konta Klienta jest opcjonalne (proces zakładania konta omówiony w kolejnym paragrafie).
 3. Dla dokonania zakupu należy dokonać wyboru Produktu lub Usługi a następnie przejść do Koszyka celem sfinalizowania transakcji podając dane osobowe, formę płatności, dostawy oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. 
 4. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia przez wysłanie informacji na podany przez klienta adres poczty elektronicznej. 
 5. Do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub umowy o świadczenie Usługi dochodzi z chwilą naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

§ 6 Proces zakładania Konta 

1.Klient może utworzyć konto klienta. 

2.Utworzenie konta klienta następuje wskutek umowy o bezpłatne prowadzenie Konta.

3. Umowa o prowadzenie konta klienta jest zawierana na czas nieoznaczony. 

4. W celu utworzenia Konta niezbędna jest rejestracja. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Utworzenie konta umożliwia dostęp do panelu klienta i ułatwia mu składanie kolejnych zamówień bez konieczności podawania swoich danych oraz umożliwia sprawdzenie stanu zamówienia.  

5. Utworzenie Konta jest dokonywane po uprzednim:

a) zapoznaniu się  z treścią niniejszego Regulaminu,

b) zaakceptowaniu i wyrażeniu zgody na treść Regulaminu,

c) wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych,

d) ustanowieniu loginu i hasła do konta przez klienta,

6. Hasło do konta klienta jest znane tylko klientowi. Klient powinien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła, jak i zachowaniu hasła i loginu w poufności. 

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnione przez klienta osobom trzecim hasła do konta klienta oraz loginu. 

8. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o prowadzenia konta klienta na adres poczty elektronicznej klienta. Wypowiedzenie może być dokonane, jeśli klient korzysta z funkcji sklepu internetowego w sposób zakłócający funkcjonowanie sklepu lub w sposób naruszający prawa innych klientów lub osób trzecich, lub klient podejmuje działania polegające na rozsyłaniu niezamówionej informacji handlowej, lub podejmuje innego rodzaju uciążliwe działania określane jako SPAM.

 

§ 7 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 1. Przesyłka kurierska, 
 2. Paczkomat
 1. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:
 1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 2. Płatności elektroniczne
 3. Płatność kartą płatniczą.

  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

 

§ 8 Realizacji zamówienia

 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. 
 2. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. 
 3. W przypadku wyboru przez Kupującego: 
 1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Kupujący obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 1. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Kupujacy podczas składania Zamówienia. 
 1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Kupujący ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu należy liczyć w następujący sposób:
 1. W przypadku wyboru sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2. W przypadku wyboru sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. W przypadku wyboru odbioru osobistego Produkt będzie jest do odbioru w siedzibie Sprzedawcy / lub miejscu wskazanym przez Sprzedawcę. O gotowości Produktu do odbioru Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Kupującego.
 2. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.
 3. Dostawa Produktu jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są doliczane w procesie zakupowym zgodnie z obowiązującymi stawkami przewoźników. 
 4. czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 

§ 9 Procedura reklamacyjna

 1. Reklamacje mogą być składane pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy użyciu formularza reklamacyjnego.
 2. Podstawą reklamacji jest niezgodność Produktu z Umową. 
 3. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, określenia daty wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie klienta oraz numer rachunku bankowego konsumenta, na które w razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych lub prawnych Produktu zamówienia, Sprzedawca zwróci cenę i koszty doręczenia. 
 4. Reklamowany Produkt należy przesłać na adres Sprzedawcy
 5. W razie  uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych lub prawnych Sprzedawca dostarcza nowy Produkt wolny od wad a gdy dostarczenie nowego, niewadliwego Produktu okaże się niemożliwe, wówczas zwraca cenę i koszty doręczenia. 
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeśli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji w tym terminie, uważa się, że reklamację uznał.
 7. Sprzedawca rozpatruje reklamację drogą korespondencji elektronicznej, wysłanej na adres elektroniczny reklamującego. 
 8.  W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 9.  Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  b. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  d. żądać usunięcia wady.
 10. Czas trwania rękojmi- 2 lata
 11.  Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub za pośrednictwem strony sklepu. Szczegółowy opis procedery zwrotu znajduje się na stronie internetowej sprzedawcy.

 

§  10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia doręczenia Produktu lub zawarcia umowy o świadczenie Usług. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 3. Termin dla odstąpienia od umowy liczony jest:
 1. w przypadku Umowy Sprzedaży Produktu – od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub upoważnioną przez niego osobę trzecią, a  w przypadku Umowy Sprzedaży obejmującej więcej niż jedną sztukę Produktu, które są dostarczane partiami lub w częściach, od dnia objęcia w posiadanie ostatniej partii lub ostatniej części;
 2. w przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 3. w przypadku umów o świadczenie Usług – od dnia zawarcia umowy
 1. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia od odstąpienia. 
 2. Skutki odstąpienia od Umowy:
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą (sposób standardowy i najtańszy).
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 1. świadczenie Usługi, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 2. dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 5. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 8. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W przypadku sporu Sprzedawca jest gotowy do polubownego zakończenia sporu.
 2. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów w tym do:
 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego;
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
 3. uzyskania bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

 

§ 12 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy oraz archiwizacji przekazanych danych na podstawie art. 6 ust 1 ppkt a.) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

 3. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 4. Odbiorcami danych osobowych Sklepu internetowego mogą być: 
 1. W przypadku dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku wyboru sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

4. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, t.j. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 30/10/2020

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl